Ordningsregler

Ordningsregler för Brf Bäverdalen 1

Överträdelser och missbruk av föreningens regler kan leda till att bostadsrätten eller hyresrätten betecknas som förverkad och att du tvingas flytta från lägenheten. Det är din skyldighet att sätta dig in i vad som gäller.

Ordningsreglerna inriktar sig i första hand på boendemiljön med hänsyn till grannar och föreningen.

Med stöd av bostadsrättslagen och förningens stadgar har styrelsen för allas trivsel utfärdat följande ordningsregler:

Allmänt

1 Medlem/ hyresgäst är skyldig att känna till innehållet i föreningens regler och stadgar.

2 Medlem/ hyresgäst ska vara aktsam om och väl vårda bostadsrättsföreningens egendom och genom sitt uppträdande värna grannsämjan.

3 Medlem/ hyresgäst får ej använda lägenheten eller annat utrymme i bostadsrättsföreningen till annat ändamål än vad som är avsett.

4 Om skada uppstår inom fastigheten är medlem/ hyresgäst skyldig att omedelbart underrätta Delagott eller styrelsen.

5 Du får inte utan tillstånd från styrelsen göra stora förändringar i lägenheten som att exempelvis riva eller flytta väggar eller göra andra mer ingripande förändringar. Du får inte göra något som påverkar viktiga funktioner såsom t ex vatten, el, ventilation, värme, köksfläkt, ladd-station ( titta gärna på Energimyndighetens information om att installera en ladd-station genom bostadsrättsförening). Dessa arbeten får endast utföras av fackman och efter tillstånd av styrelsen.

6 Den som har husdjur i lägenheten ska se till att föroreningar eller skada ej uppstår för föreningen eller enskild medlem/hyresgäst.

7 Störande ljud ska undvikas mellan kl 22.00 och 07.00. Till detta räknas höga röster i lägenhet eller dess närhet, hög volym på musikanläggning, TV mm. Borrning med slagborrmaskin får endast utföras måndag-fredag mellan kl 08.00 och 18.00. Man bör också visa sina grannar hänsyn genom att undvika att klampa i trappor och att stänga dörrar och fönster hårt.

8 Om störningsjouren används flera gånger utan att det kan konstateras att störning skett kommer anmälaren att debiteras för utryckningen.

9 Grillning med öppen eld i direkt anslutning till byggnader dvs. på altaner och balkonger är förbjudet. Grillning får ske på därför avsedd plats.

10 Medlem/ hyresgäst ska följa bestämmelserna beträffande ohyra i lägenhet samt vid upptäckt av ohyra omedelbart ta ansvar och meddela Delagott eller styrelsen.

11 Medlem/hyresgäst får inte utan styrelsens medgivande ta bort eller plantera häckar och träd.

12 Ny- och tillbyggnader av altaner, plank och staket samt övriga anordningar får upprättas endast om de beträffande färg, form och utförande godkänts av styrelsen.

Gård och gata:

13 Du får inte parkera eller tillfälligt stanna upp motorfordon så att framkomligheten hindras eller försvåras för utryckningsfordon, sophämtning, snöröjning, posthantering, grannar etc. Parkera därför på egen parkeringsplats och hänvisa gäster till gästparkeringen.

Vatten och avlopp:

14 Avlopp i kök och badrum får inte tillåtas att slamma igen. Droppande kranar ska åtgärdas. Beställning om åtgärdande ska göras till Delagott och avgift enligt gängse taxa kan komma att tas ut.

Avfallshantering:

15 Hushållssopor ska slängas i därför avsedda sopnedkast. Det är förbjudet att ställa sopor bredvid nedkastet eller att slänga i papperskorgar på området. I miljöstugan sorteras soporna enligt anvisningar. Avfall av större format såsom gamla möbler, spisar, badkar etc ska medlemmar/hyresgäster själva på egen bekostnad ombesörja borttransport av. Brott mot detta kommer resultera i att föreningen tar ut kostnader som tillkommer för borttransport och städning.

Tvättstugorna:

16 För allas trevnad ska du ämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den. Tänk på dina grannar som ska tvätta efter dig

  • Rengör maskiner och torkskåp noggrant efter tvätt-passets slut och respektera varandras tvättider. Tomma förpackningar och liknande läggs i papperskorgen eller miljöstugan.
  • Det ä inte tillåtet att använda kemikalier som blekmedel och färgmedel i tvättmaskinerna.
  • Korgvagnar och andra inventarier får inte avlägsnas från tvättstugorna.
  • Barn får inte vistas i tvättstugorna själva, utan tillsyn.
  • Tvättmaskinerna har en spärr för att skydda dig och dina barn. Det tar 30 sekunder innan spärren släpper och luckan kan öppnas.
  • Det är inte tillåtet att tvätta gummerade mattor, som t ex badrumsmattor, gångmattor och plastmattor av typen ”konstgräsmattor” som används på balkonger och altaner. Gummeringen och plasten lossnar och täpper till ventilerna.
  • Grövre tvätt t ex mattor, filtar och grova arbetskläder får endast tvättas i grovtvättmaskinen.
  • Du ansvarar själv för dina tillhörigheter och inget ska lämnas kvar efter dig i tvättstugan.
  • All tvätt och efterbehandling sker på egen risk.
  • Det är endast tillåtet att boka max 12 tvätt-pass per lägenhet och månad.